Ilustrace se mohou lišit
od originálu.

sada pro snadné čištění

Čištění nádrží na pitnou vodu (50 litrů) v karavanech, přívěsech a mobilních domech, obytných vozech a jachtách.

Číslo položky: 1.35222.1

86,50  zzgl. MwSt.

Popis

Čištění nádrží na pitnou vodu v karavanech, mobilních domech a mobilních domech i jachtách. Pro hygienu v karavanu a na lodi. Vhodné také pro čištění a plastových rozvodů pitné vody.

Před každou delší cestou a zejména po delším stání vyčistěte nádrž na vodu svého vozidla.

K předčištění se používá easy clean bsl, který se přidává do nádrže z poloviny naplněné vodou. Naplňte nádrž vodou na maximální úroveň. Po době působení 20 až 30 minut odstraňte čisticí roztok z nádrže a opláchněte nádrž čistou vodou.

Nakonec dvousložkový přípravek easy clean důkladně vyčistí a nádržku na vodu.

Sada obsahuje:

 • 1x 1000 ml easy clean bsl
 • 1x 1000 ml snadné čištění Comp. 1
 • 2x 1000 ml snadné čištění Comp. 2

Popis:

snadné čištění bsl , dostačující pro 50 litrovou napáječku.
Pro předúpravu vodních nádrží v obytných vozech.

snadné čištění Comp. 1 a Comp. 2 , dostačující pro 50 litrovou napáječku.
Pro čištění nádrží na pitnou vodu zajišťuje požadovanou hygienu.

Vhodný:

 • CAMPER clean rapid
  (čl. č. 5.34115.1)
  Tekutý odmašťovací čisticí koncentrát pro čištění vnějšku karavanů.
  Čistí plastové povrchy a kovové povrchy jako je ocel, litina, lehké a neželezné kovy.
  Další informace naleznete v pracovních pokynech. Bez záruky z důvodu všestrannosti použití.
 • Rukavice
  (čl. 4.44200.1)

Značení:

snadné čištění bsl

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje vážné podráždění kůže a vážné poškození očí.
Bezpečnostní instrukce:
Uchovávejte pouze v původní nádobě.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou/sprchou.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

snadné čištění Comp. 1

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje podráždění kůže.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní instrukce:
Uchovávejte pouze v původním obalu.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

snadné čištění Comp. 2

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Způsobuje vážné poškození očí.
Zdraví škodlivý při požití.
Bezpečnostní instrukce:
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě zavolejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM nebo lékaře
V PŘÍPADĚ POŽITÍ: V případě malátnosti volejte toxikologické informační centrum / lékaře.

Oznámení:

Při používání používejte ochranné brýle .

Další informace

Hmotnost 4 kg

You may also like…

Title

Go to Top