Ilustrace se mohou lišit
od originálu.

Sádra Př

Speciální čistič pro rozpouštění sádrových usazenin

Číslo položky: 1.16900.x

Popis

Speciální čistič pro rozpouštění sádrových usazenin

Značení:

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje podráždění kůže.
Způsobuje vážné poškození očí.
Zdraví škodlivý při vdechování.
Při prodloužené nebo opakované expozici může způsobit poškození orgánů.
Bezpečnostní instrukce:
Nevdechujte mlhu, páru nebo aerosol.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Další informace

velikost balení

v závislosti na dostupnosti

Categories: Tags: , , , , SKU: 1.16900.x

Title

Go to Top