Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

COMBI greenPOWER

Nieuw ontwikkelde, zeer doeltreffende hygiënische reiniger voor drinkwatersystemen met gevoelige oppervlakken

Item nummer: 1.21600.32

Beschrijving

Nieuw ontwikkelde, zeer efficiënte hygiënische reiniger, zacht voor oppervlakken

KOMBI greenPOWER (set) is een zachte, bijna reukloze kwaliteitsreiniger die drinkwatersystemen betrouwbaar en snel reinigt in één handeling, efficiënt en zonder inspanning.
KOMBI greenPOWER lost de ijzer-, mangaan- en kalkafzettingen op die zich in drinkwatersystemen bevinden en reinigt alle onzuiverheden die typisch zijn voor drinkwater. KOMBI greenPOWER heeft zijn waarde bewezen met alle gangbare bekledingen of coatings, zoals chloorrubber, epoxyhars, PVC, tegels, kleurverven, pleisterwerk, beton, staal en roestvrij staal. Voor cementgebonden materialen en andere zuurgevoelige oppervlakken, zoals VANDEX coatings, is een 1:5 verdunning al voldoende voor een effectieve behandeling.

Sollicitatie:

Het 2-componenten product wordt altijd gebruikt in een mengverhouding van 20:2, d.w.z. dat 2 kg greenPOWER (Art. Nr. 1.23202.2) wordt toegevoegd aan elke 20 l bus KOMBI (Art. Nr. 6.21600.20) vlak voor gebruik. De bereide oplossing moet onmiddellijk worden verwerkt. Als er zuurstof vrijkomt, niet in gesloten verpakking bewaren. KOMBI greenPOWER wordt bij voorkeur met een lagedrukspuit (zie CARELA® -apparatuur) onder een druk van ca. 1 bar rijkelijk aangebracht op de vooraf met water natgemaakte oppervlakken. Na ontbinding van de afzettingen of na max. Afspoelen met veel water gedurende 20 minuten. KOMBI greenPOWER niet combineren met chloor of chloorbevattende producten (chloorgasontwikkeling).

Etikettering:

COMBI

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water afspoelen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen. Medische hulp/medische hulp inroepen.
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

groene energie

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Schadelijk bij inslikking.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
BIJ blootstelling of bezorgdheid: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Merk op:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht worden genomen. Zie werkinstructies voor meer informatie. Geen garantie vanwege veelzijdigheid in gebruik.

Gebruik biociden met de nodige voorzichtigheid. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Onze gespecialiseerde adviseurs informeren u graag telefonisch op +49 7623 72240.

Verpakkingseenheid (PU) / containergrootte: Set: 1x 20 l bus plus 1 x 2 kg fles

Title

Go to Top