Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

Gewrichtsheldere gel

Voegenreiniger voor douches etc., verwijdert coatings en zwarte vlekken (5 kg)

Item nummer: 1.54444.x

Beschrijving

Voegenreiniger voor douches enz..,

  • verwijdert coatings en zwarte vlekken
  • voor alle verbindingen incl. Siliconen verbindingen
  • Snel en diepwerkend
  • uitermate effectief

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige irritatie van de huid en ernstig oogletsel.
Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Ontwikkelt giftige gassen in contact met zuur.
Attentie! Niet samen met andere producten gebruiken, omdat er gevaarlijke gassen (chloor) vrij kunnen komen.
Veiligheidsinstructies:
Vermijd lozing in het milieu.
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
NA INSLIKKEN: Mond spoelen. GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water/douchen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

Categories: Tags: , SKU: 1.54444.x

Title

Go to Top