Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

Gypsum-Ex

Speciaal reinigingsmiddel voor het oplossen van gipsafzettingen

Item nummer: 1.16900.x

Beschrijving

Speciaal reinigingsmiddel voor het oplossen van gipsafzettingen

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Schadelijk bij inademing.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Veiligheidsinstructies:
Nevel, damp of aerosol niet inademen.
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen. Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts.
Als u zich onwel voelt, raadpleeg dan een arts.

Extra informatie

pakket grootte

afhankelijk van beschikbaarheid

Categories: Tags: , , , , SKU: 1.16900.x

Title

Go to Top