Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

HYDRO groene stroom

Nieuw ontwikkelde, zeer doeltreffende hygiënische reiniger voor drinkwatersystemen met roestvrijstalen voeringen

Item nummer: 1.21500.32

Beschrijving

Nieuw ontwikkelde, zeer doeltreffende hygiënische reiniger voor drinkwatersystemen met roestvrijstalen voeringen.

HYDRO greenPOWER (set) is een zeer effectieve kwaliteitsreiniger die drinkwatersystemen met roestvrijstalen voeringen betrouwbaar en snel reinigt in één enkele bewerking.

Sollicitatie:

Het 2-componenten product wordt altijd gebruikt in een mengverhouding van 20:2, d.w.z. dat 2 kg greenPOWER (Art. Nr. 1.23102.2) wordt toegevoegd aan elke 20 l bus HYDRO (Art. Nr. 6.21500.20) vlak voor gebruik. De bereide oplossing moet onmiddellijk worden verwerkt, zodat het enorme effect zich kan ontvouwen waar het nodig is. Als er zuurstof vrijkomt, niet in gesloten verpakking bewaren. HYDRO greenPOWER wordt bij voorkeur rijkelijk op de oppervlakken aangebracht met een lagedrukspuit onder een druk van ca. 1 bar. Na ontbinding van de afzettingen of na max. Afspoelen met veel water gedurende 20 minuten. HYDRO greenPOWER niet combineren met chloor of chloorbevattende producten (chloorgasontwikkeling).

Etikettering:

HYDRO

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige irritatie van de huid en ernstig oogletsel.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
NA INSLIKKEN: Mond spoelen. GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water/douchen.
IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN: Voor een paar minuten voorzichtig met
Spoel water af. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
BIJ blootstelling of bezorgdheid: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

groene energie

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Schadelijk bij inslikking.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
BIJ blootstelling of bezorgdheid: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Merk op:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht worden genomen. Zie werkinstructies voor meer informatie. Geen garantie vanwege veelzijdigheid in gebruik.

Onze gespecialiseerde adviseurs informeren u graag telefonisch op +49 7623 72240.

Verpakkingseenheid (PU) / containergrootte: Set: 1 x 20 l bus plus 1 x 2 kg bus

Productverpakking kan afwijken van de afbeeldingen.

Gebruik biociden met de nodige voorzichtigheid. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Title

Go to Top