Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

HYDRO2DES (A)

HYDRO2DES wordt gebruikt voor de initiële ontsmetting van nieuw aangelegde pijpleidingen of voor de ontsmetting van pijpleidingen die reeds in gebruik zijn, waardoor de gewenste steriliteit wordt gewaarborgd.

Item nummer: 1.20161.10

Beschrijving

Bestanddeel ((A)) voor het 2-componentenproduct HYDRO2DES (artikel nr. 1.20160.20) met actieve zuurstof voor de desinfectie van drinkwatersystemen van roestvrij staal voor leidingen

HYDRO2DES wordt gebruikt voor de eerste ontsmetting van nieuw aangelegde pijpleidingen of voor de ontsmetting van reeds in gebruik zijnde pijpleidingen, waardoor de gewenste steriliteit wordt gewaarborgd.

HYDRO2DES heeft zich internationaal bewezen in de drinkwatersector. In vergelijking met chloorpreparaten wordt HYDRO2DES gekenmerkt door een veilige werking en een reukloosheid. Het bevat geen zoutzuur, geen chloriden, geen kationactieve detergenten en geen zware metalen (zilver).

Sollicitatie:

HYDRO2DES (A) is het bestanddeel ((A)) voor het 2-componentenproduct HYDRO2DES (art. nr. 1.20160.20, 20 kg een 2×10 kg bus). Het bestaat uit HYDRO2DES (A) en component 2 in een verhouding van 1:1, die onmiddellijk voor de verwerking wordt gemengd. Dit mengsel wordt vervolgens verdund tot de vereiste toepassingsconcentratie.

Materialen:

HYDRO2DES wordt gebruikt op de volgende materialen:

– Roestvrij staal
– Staal
– Staal bekleed met epoxyhars
– Staal bekleed met rubber
– PVC, PVC-U, PVC-C
– PE-HD, PE-X, PP-H, PP-R, PB
– Epoxyhars beton, minerale coatings, gegalvaniseerd staal mogen alleen na voorafgaand overleg met ons worden behandeld, omdat hier een verhoogde aantasting van het oppervlak tot volledige verwijdering van het zink kan optreden.

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige irritatie van de huid en ernstig oogletsel.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
NA INSLIKKEN: Mond spoelen. GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water/douchen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
BIJ blootstelling of bezorgdheid: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Merk op:

CARELA® biociden bevatten alleen biocide actieve ingrediënten volgens de Artikel 95 lijst (ECHA).
Gebruik biociden met de nodige voorzichtigheid. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Extra informatie

Gewicht 10 kg

Title

Go to Top