Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

Rompreiniger XTREME

Verwijdert hardnekkige vervuiling zoals roestvlekken, groene aanslag, mosselen, pokken en andere afzettingen

Item nummer: 5.51300.2

28,63  zzgl. MwSt.

Beschrijving

Verwijdert hardnekkige vervuiling zoals roestvlekken, groene coatings, mosselen, pokken en andere afzettingen op de gelcoat. Snel en zelfwerkend.

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige irritatie van de huid en ernstig oogletsel.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsinstructies:
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
NA INSLIKKEN: Mond spoelen. GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water/douchen.
NA INADEMING: Breng de persoon in de frisse lucht en zorg dat hij gemakkelijk kan ademen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
BIJ blootstelling of bezorgdheid: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht 2 kg

Title

Go to Top