Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

WTA

Alkalisch industrieel reinigingsconcentraat voor warmtewisselaars, voor staal, roestvrij staal, zilversoldeer, voorwaardelijk voor non-ferrometalen.

Item nummer: 1.16720.x

Beschrijving

Verwijderen van slijmerige, olieachtige en vettige afzettingen uit warmtewisselaars en andere watervoerende systemen. WTA is geschikt voor de behandeling van staal, gietijzer, roestvrij staal, PVC, PE, PP en andere alkalibestendige oppervlakken. WTA verwijdert effectief alkali-oplosbare afzettingen en onzuiverheden. Hij werkt bijna altijd alleen, d.w.z. zonder mechanische hulp.

Kenmerken:

  • Verwijdert bovendien in zuur onoplosbare afzettingen

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige irritatie van de huid en ernstig oogletsel.
Veiligheidsinstructies:
Alleen in originele verpakking bewaren.
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
NA INSLIKKEN: Mond spoelen. GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water/douchen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
BIJ blootstelling of bezorgdheid: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Extra informatie

pakket grootte

afhankelijk van beschikbaarheid

You may also like…

Categories: Tags: , , , SKU: 1.16720.x

Title

Go to Top