Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

ZOO alkaline

Zeer actieve ontvettende speciale reiniger voor voer- en drinkkommen

Item nummer: 1.27120.x

Beschrijving

Zeer actieve ontvettende speciale reiniger voor voerbakken, werktuigen, machines en dierenbakken.

– Verwijdert vet, gom, algen, slijmafzettingen, allerlei soorten vuil en lichte roestafzettingen.
– Heeft een ontvettende, vuiloplossende, antistatische, corrosie remmende werking
– vrij van zuren en oplosmiddelen
– Geurloos en onbrandbaar
– Biologisch afbreekbaar
– geen giftige, verdovende of schadelijke dampen afgeeft
– zeer productief
– zuinig in verbruik

Toepassing:

ZOO alkaline is een concentraat dat verdund met water wordt gebruikt. De verdunningsverhouding is – afhankelijk van de mate van vervuiling – 1:5 tot 1:10.

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige irritatie van de huid en ernstig oogletsel.
Veiligheidsinstructies:
Alleen in originele verpakking bewaren.
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
NA INSLIKKEN: Mond spoelen. GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water/douchen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
BIJ blootstelling of bezorgdheid: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Extra informatie

pakket grootte

1 kg plastic fles, jerrycan van 10 kg, jerrycan van 20 l, in de IBC

You may also like…

Title

Go to Top