Sicherlich haben Sie schon einmal das VAH-Logo auf einem Desinfektionsmittel entdeckt. Kennen Sie auch die Hintergründe?
Im Folgenden erklären wir Ihnen, was es damit auf sich hat.

Unsere Desinfektionsmittel FIX & DES bulk 7.5 und clin surface 7.5 sind VAH-gelistet.

Over de VAH

VAH is de afkorting van “Verbund für Angewandte Hygiene e.V.”. Het is opgericht in Frankfurt op 11 november 2003. Tot de VAH-leden behoren deskundigen op het gebied van hygiëne, volksgezondheid, microbiologie, virologie en infectiologie, alsmede wetenschappelijke genootschappen en beroepsverenigingen. De VAH zet zich in voor kwaliteitsborging van hygiënische maatregelen.

De

VAH-lijst
is de lijst van ontsmettingsmiddelen en procedures die zijn getest door de Vereniging voor Toegepaste Hygiëne. Het wordt beschouwd als de standaardreferentie voor routinematige desinfectie in medische en niet-medische instellingen.

Aan welke eisen moeten ontsmettingsmiddelen voldoen om op de lijst te komen?

Alle producten op de VAH-lijst

 • voldoen aan de specificaties van de kwaliteitseisen voor de werkzaamheid bij chemische desinfectieprocedures volgens de KRINKO-aanbevelingen (aanbevelingen van de Commissie Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie) of de aanbevelingen van andere wetenschappelijke genootschappen (bijv. Werkgroep Praktijk en Ziekenhuishygiëne van de AWMF, DGKH).
 • voldoen aan de eisen volgens de thans geldende DIN-EN-normen met de specificaties.
 • werken tegen bacteriën, waaronder antibioticaresistente of gramnegatieve bacteriën, evenals gistschimmels. Deze effectieve spectra zijn in ieder geval nodig voor de toepassing van desinfectieprocessen.

Het is ook mogelijk om het volgende aanvullende werkingsspectrum te laten certificeren: tuberculocide, mycobactericide en fungicide.

Voor alle producten met een VAH-certificatie werden twee onafhankelijke adviezen van deskundigen en testrapporten ingediend met het oog op kwaliteitsborging en de conformiteit ervan met de vereisten voor certificatie werd door de VAH bevestigd. Alleen testrapporten van laboratoria die regelmatig deelnemen aan interlaboratoriumproeven van de VAH met het oog op kwaliteitsborging, worden voor dit doel erkend.

Voor alle producten die op de VAH-lijst staan, is het sinds 2010 ook mogelijk om de testrapporten en de adviezen van deskundigen over de effectiviteit van het virus te laten bevestigen, certificeren en opnemen in de lijst volgens de huidige wetenschappelijke stand (DVV/RKI, EN):

 • Beperkt virucidaal
 • beperkt virucidaal PLUS
 • virucide

Das alkoholfreie Breitbanddesinfektionsmittel FIX & DES bulk 7.5 eignet sich für die Desinfektion von Flächen aller Art und erfüllt außerdem EN 1499:2017 „Hygienische Händewaschung“. FIX & DES bulk 7.5 ist bakterizid, fungizid und begrenzt viruzid und hilft somit wissenschaftlich nachgewiesen sicher gegen SARS-CoV-2-Viren (behüllte Viren).
Es erfüllt zusätzlich folgende weitere Qualifikationen:

 • dermatologisch getestet: „sehr gut“
 • klinisch dermatologisch getestet, bereits für Kinder ab 2 Jahren: „excellent“
 • IHO-gelistet
 • koscher- und halal-zertifiziert

Das Schnelldesinfektionsmittel clin surface 7.5 findet im Ärzte- und Klinikbereich sowie im Gesundheits- und Pflegewesen zur Desinfektion von Flächen seine Anwendung. Clin surface 7.5 ist alkoholfrei, schont somit die Oberflächen und überzeugt außerdem durch seine praktische und einfache Handhabung: aufsprühen – Einwirkzeit beachten – abspülen – fertig!

 • bakterizid und fungizid
 • ohne Chlor und Aldehyd
 • kein Gefahrstoff gemäß Gefahrstoffverordnung
 • entspricht den Anforderungen der EU-Lebensmittelhygiene-Verordnung Nr. 852/2004

CARELA® biociden bevatten alleen biocide actieve ingrediënten volgens de Artikel 95 lijst (ECHA).
Gebruik biociden met de nodige voorzichtigheid. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

ENGELSE VERSIE

Surely you have already seen the VAH logo on a disinfectant. Do you also know its meaning? We explain what this is all about.

The disinfectants FIX & DES bulk 7.5 and clin surface 7.5 from CARELA are VAH-listed.

Over de VAH

VAH is de afkorting van de Duitse “Vereniging voor Toegepaste Hygiëne” (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.). Het werd opgericht op 11 november 2003 in Frankfurt. Tot de leden van de VAH behoren deskundigen op het gebied van hygiëne, volksgezondheid, microbiologie, virologie en infectiologie, alsmede wetenschappelijke specialisatieverenigingen en beroepsorganisaties. De VAH zet zich in voor de kwaliteitsborging van hygiënemaatregelen.

De
VAH Lijst van ontsmettingsmiddelen
is het repertorium van de ontsmettingsmiddelen en processen die door de Vereniging voor Toegepaste Hygiëne zijn getest. Het is de standaardreferentie voor routinematige en gerichte desinfectie in medische en niet-medische instellingen.

Aan welke eisen moeten ontsmettingsmiddelen voldoen om op de lijst te komen?

Alle producten op de VAH-lijst

 • met de informatie over het werkingsspectrum en het soort toepassing voldoen aan de richtlijnen van de kwaliteitseisen voor de doeltreffendheid van chemische desinfectiemethoden volgens de KRINKO-aanbevelingen (aanbevelingen van de commissie voor ziekenhuishygiëne en infectiepreventie) of de aanbevelingen van andere wetenschappelijke gespecialiseerde verenigingen.
 • voldoen aan de eisen van de thans geldende DIN-EN-normen.
 • werken tegen bacteriën, waaronder antibioticaresistente of gramnegatieve bacteriën, alsmede gistschimmels. Deze werkzaamheidsspectra zijn op zijn minst noodzakelijk voor het gebruik van desinfectiemethoden.

Het is ook mogelijk aanvullende werkzaamheidsspectra (tuberculocide, mycobactericide en fungicide) te laten certificeren.

Met het oog op de kwaliteitsborging werden voor alle producten met een VAH-certificatie twee onafhankelijke adviezen van deskundigen en testrapporten ingediend en werd hun conformiteit met de vereisten voor certificatie door de VAH bevestigd. Alleen testrapporten van laboratoria die regelmatig aan VAH-rondzendproeven voor kwaliteitsborging deelnemen, worden voor dit doel erkend.

Voor alle producten die in de VAH-lijst zijn opgenomen, is het sinds 2010 ook mogelijk testverslagen en adviezen van deskundigen over de doeltreffendheid van virussen te laten bevestigen, certificeren en opnemen in de lijst overeenkomstig de huidige wetenschappelijke stand van zaken (richtsnoer van de Duitse vereniging voor de bestrijding van virusziekten (DVV), Robert Koch-Instituut (RKI), NL):

 • beperkte virucidale activiteit
 • beperkte virucidale activiteit PLUS
 • virucidale werking

The alcohol-free broad spectrum disinfectant FIX & DES bulk 7.5 is suitable for the disinfection of all types of surfaces and also complies with EN 1499: 2017 “ Hygienic hand washing” (phase 2, step 2). FIX & DES bulk 7.5 is bactericidal, fungicidal and limited virucidal and is scientifically proven to be safe against SARS-CoV-2 viruses (enveloped viruses).

It also fulfills the following additional qualifications:

 • dermatologically tested: „excellent“
 • clinically dermatologically tested for children from 2 years: „excellent“
 • IHO listed
 • kosher and halal certified

The rapid disinfectant clin surface 7.5 is used in the medical and clinical sector as well as in the health and care sector for the disinfection of surfaces. Clin surface 7.5 is non-alcoholic, so it is gentle on the surfaces and also impresses with its practical and easy handling: spray on – pay attention to exposure time – rinse off – done!

 • bactericidal and fungicidal
 • without chlorine and aldehyde
 • no hazardous substance according to the Ordinance on Hazardous Substances
 • corresponds to the requirements of the Regulation No. 852/2004 of the European Parliament and of the Council on the Hygiene of Foodstuffs

Gebruik biociden veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie vóór gebruik.

Bron: https: //vah-online.de/en

meer reacties