Ilustracje mogą się
różnić od oryginału.

Gypsum-Ex

Specjalny środek czyszczący do rozpuszczania osadów z tynku

Numer artykułu: 1.16900.x

Opis

Specjalny środek czyszczący do rozpuszczania osadów z tynku

Etykietowanie:

niebezpieczeństwo
Ostrzeżenia o zagrożeniach:
Może powodować korozję metali.
Powoduje podrażnienie skóry.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Szkodliwy w przypadku wdychania.
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Instrukcje bezpieczeństwa:
Nie wdychać mgły, oparów lub aerozolu.
Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
JEŚLI DOSTAJE SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. Kontynuuj płukanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
W przypadku złego samopoczucia należy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informacje dodatkowe

rozmiar opakowania

w zależności od dostępności

Categories: Tags: , , , , SKU: 1.16900.x

Title

Go to Top