Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

HYDRO buizen2CLEAN

Tweecomponentenproduct met actieve zuurstof voor krachtige fijne reiniging van drinkwatertoevoersystemen, pijpleidingen en systeemonderdelen, vooral met roestvrijstalen voering, in één enkele bewerking.

Item nummer: 1.20261.10

Beschrijving

Tweecomponentenproduct met actieve zuurstof, bewezen voor de fijne reiniging van drinkwatersystemen en roestvrijstalen systeemonderdelen in één stap

HYDRO pipes2CLEAN wordt gebruikt voor de desinfectie van pijpleidingen, drinkwatertanks en putten met roestvrijstalen fittingen of voeringen en zorgt voor de gewenste steriliteit. HYDRO pipes2CLEAN wordt ook gebruikt voor de dispersie van filterkoek en voor het ontzanden van putten.

HYDRO pipes2CLEAN elimineert bacteriën, schimmels, algen en microbiële slijm en is speciaal ontwikkeld voor roestvrijstalen bekledingen en installaties. In vergelijking met chloorpreparaten wordt HYDRO pipes2CLEAN gekenmerkt door zijn veilige werking en geurloosheid.

Sollicitatie:

HYDRO pipes2CLEAN is een tweecomponenten product (Art. Nr. 1.20160.20, 20 kg à 2×10 kg canister) en bestaat uit:

  • HYDRO pipes2CLEAN A (fijnreiniger) en
  • pipes2CLEAN activ B

in een mengverhouding van 1:1. Het moet onmiddellijk voor gebruik worden gemengd en onmiddellijk worden aangebracht.

Als er zuurstof vrijkomt, niet in gesloten verpakking bewaren. Voor de verwerking worden de speciaal aan HYDRO pipes2CLEAN aangepaste CARELA® apparaten aanbevolen. HYDRO pipes2CLEAN niet mengen met chloor of chloorhoudende producten (chloorgasontwikkeling).

Etikettering:

Gevaar
Gevarenaanduidingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige irritatie van de huid en ernstig oogletsel.
Veiligheidsadvies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
NA INSLIKKEN: Mond spoelen. GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water/douchen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen. BIJ blootstelling of bezorgdheid: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Bevat natriumwaterstofsulfaat, zwavelzuur, fosforzuur.

Merk op:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht worden genomen. Zie werkinstructies voor meer informatie. Geen garantie vanwege veelzijdigheid in gebruik.

Onze gespecialiseerde adviseurs informeren u graag telefonisch op +49 7623 72240.

Verpakkingseenheid (PU) / containergrootte: bus van 10 l

Title

Go to Top