Sicherlich haben Sie schon einmal das VAH-Logo auf einem Desinfektionsmittel entdeckt. Kennen Sie auch die Hintergründe?
Im Folgenden erklären wir Ihnen, was es damit auf sich hat.

Unsere Desinfektionsmittel FIX & DES bulk 7.5 und clin surface 7.5 sind VAH-gelistet.

O VAH

VAH jest skrótem nazwy „Verbund für Angewandte Hygiene e.V.”. Została założona we Frankfurcie 11 listopada 2003 r. Członkami VAH są eksperci z dziedziny higieny, zdrowia publicznego, mikrobiologii, wirusologii i infekcjologii, a także towarzystwa naukowe i stowarzyszenia zawodowe. VAH dba o zapewnienie jakości środków higieny.

Strona

Lista VAH
to lista środków i procedur dezynfekcyjnych przetestowanych przez Stowarzyszenie Higieny Stosowanej. Jest on uznawany za standardowy punkt odniesienia dla rutynowej dezynfekcji w placówkach medycznych i pozamedycznych.

Jakie wymagania muszą spełniać środki dezynfekcyjne, aby mogły znaleźć się na liście?

Wszystkie produkty z listy VAH

 • spełnienie wymagań jakościowych dotyczących skuteczności procedur dezynfekcji chemicznej zgodnie z zaleceniami KRINKO (zalecenia Komisji ds. Higieny Szpitalnej i Zapobiegania Zakażeniom) lub zaleceniami innych towarzystw naukowych (np. Grupy Roboczej ds. Praktyki i Higieny Szpitalnej AWMF, DGKH).
 • spełnienie wymagań zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami DIN-EN oraz specyfikacjami.
 • są skuteczne w zwalczaniu bakterii, w tym bakterii opornych na antybiotyki lub gram-ujemnych, a także grzybów drożdżopodobnych. Takie widma efektów są co najmniej wymagane do zastosowania procesów dezynfekcji w każdym przypadku.

Możliwe jest również uzyskanie certyfikatu na następujące dodatkowe spektrum działania: tuberkulobójcze, prątkobójcze i grzybobójcze.

W przypadku wszystkich produktów posiadających certyfikat VAH, w celu zapewnienia jakości przedstawiono dwie niezależne ekspertyzy i raporty z badań, a ich zgodność z wymogami certyfikacji została potwierdzona przez VAH. W tym celu uznawane są tylko sprawozdania z badań z laboratoriów, które regularnie uczestniczą w międzylaboratoryjnych badaniach VAH w celu zapewnienia jakości.

W przypadku wszystkich produktów wpisanych na listę VAH od 2010 r. możliwe jest również potwierdzenie, certyfikacja i wpisanie na listę raportów z badań i ekspertyz dotyczących skuteczności wirusów zgodnie z aktualnym stanem naukowym (DVV/RKI, EN):

 • Ograniczone działanie wirusobójcze
 • ograniczone działanie wirusobójcze PLUS
 • virucidal

Das alkoholfreie Breitbanddesinfektionsmittel FIX & DES bulk 7.5 eignet sich für die Desinfektion von Flächen aller Art und erfüllt außerdem EN 1499:2017 „Hygienische Händewaschung“. FIX & DES bulk 7.5 ist bakterizid, fungizid und begrenzt viruzid und hilft somit wissenschaftlich nachgewiesen sicher gegen SARS-CoV-2-Viren (behüllte Viren).
Es erfüllt zusätzlich folgende weitere Qualifikationen:

 • dermatologisch getestet: „sehr gut“
 • klinisch dermatologisch getestet, bereits für Kinder ab 2 Jahren: „excellent“
 • IHO-gelistet
 • koscher- und halal-zertifiziert

Das Schnelldesinfektionsmittel clin surface 7.5 findet im Ärzte- und Klinikbereich sowie im Gesundheits- und Pflegewesen zur Desinfektion von Flächen seine Anwendung. Clin surface 7.5 ist alkoholfrei, schont somit die Oberflächen und überzeugt außerdem durch seine praktische und einfache Handhabung: aufsprühen – Einwirkzeit beachten – abspülen – fertig!

 • bakterizid und fungizid
 • ohne Chlor und Aldehyd
 • kein Gefahrstoff gemäß Gefahrstoffverordnung
 • entspricht den Anforderungen der EU-Lebensmittelhygiene-Verordnung Nr. 852/2004

Produkty biobójcze CARELA® zawierają wyłącznie biobójcze składniki aktywne zgodnie z listą Artykułu 95 (ECHA).
Używaj produktów biobójczych ostrożnie. Zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.

WERSJA ANGIELSKA

Surely you have already seen the VAH logo on a disinfectant. Do you also know its meaning? We explain what this is all about.

The disinfectants FIX & DES bulk 7.5 and clin surface 7.5 from CARELA are VAH-listed.

O VAH

VAH jest skrótem nazwy niemieckiego „Stowarzyszenia Higieny Stosowanej” (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.). Została założona 11 listopada 2003 r. we Frankfurcie. Członkami VAH są eksperci z dziedziny higieny, systemu zdrowia publicznego, mikrobiologii, wirusologii i infekcjologii, a także naukowe towarzystwa specjalistyczne i stowarzyszenia zawodowe. VAH jest zaangażowane w zapewnianie jakości środków higieny.

Strona
Lista środków dezynfekujących VAH
jest katalogiem środków i procesów dezynfekcyjnych przetestowanych przez Stowarzyszenie Higieny Stosowanej. Jest to standardowa publikacja dotycząca rutynowej i celowej dezynfekcji w instytucjach medycznych i pozamedycznych.

Jakie wymagania muszą spełniać środki dezynfekcyjne, aby mogły zostać wpisane na listę?

Wszystkie produkty z listy VAH

 • wraz z informacjami o spektrum skuteczności i rodzaju zastosowania spełniają wytyczne dotyczące wymagań jakościowych dla skuteczności chemicznych metod dezynfekcji zgodnie z zaleceniami KRINKO (zalecenia komisji ds. higieny szpitalnej i zapobiegania zakażeniom) lub zaleceniami innych naukowych towarzystw specjalistycznych.
 • spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm DIN-EN.
 • działają przeciwko bakteriom, w tym bakteriom opornym na antybiotyki lub gram-ujemnym, a także grzybom drożdżowym. Te widma skuteczności są co najmniej niezbędne do stosowania metod dezynfekcji.

Możliwe jest również uzyskanie certyfikatu dla dodatkowych spektrów skuteczności (tuberkulobójczych, prątkobójczych i grzybobójczych).

W celu zapewnienia jakości dla wszystkich produktów posiadających certyfikat VAH przedstawiono dwie niezależne ekspertyzy i raporty z badań, a ich zgodność z wymogami certyfikacji została potwierdzona przez VAH. W tym celu uznawane są wyłącznie raporty z badań sporządzone przez laboratoria, które regularnie uczestniczą w testach okrągłych VAH w celu zapewnienia jakości.

W przypadku wszystkich produktów wpisanych na listę VAH od 2010 r. możliwe jest również uzyskanie potwierdzonych, certyfikowanych i wpisanych na listę raportów z badań i ekspertyz dotyczących skuteczności wirusów, zgodnie z aktualnym stanem naukowym (wytyczne Niemieckiego Stowarzyszenia Zwalczania Chorób Wirusowych (DVV), Instytut Roberta Kocha (RKI), PL):

 • ograniczone działanie wirusobójcze
 • ograniczona aktywność wirusobójcza PLUS
 • działanie wirusobójcze

The alcohol-free broad spectrum disinfectant FIX & DES bulk 7.5 is suitable for the disinfection of all types of surfaces and also complies with EN 1499: 2017 “ Hygienic hand washing” (phase 2, step 2). FIX & DES bulk 7.5 is bactericidal, fungicidal and limited virucidal and is scientifically proven to be safe against SARS-CoV-2 viruses (enveloped viruses).

It also fulfills the following additional qualifications:

 • dermatologically tested: „excellent“
 • clinically dermatologically tested for children from 2 years: „excellent“
 • IHO listed
 • kosher and halal certified

The rapid disinfectant clin surface 7.5 is used in the medical and clinical sector as well as in the health and care sector for the disinfection of surfaces. Clin surface 7.5 is non-alcoholic, so it is gentle on the surfaces and also impresses with its practical and easy handling: spray on – pay attention to exposure time – rinse off – done!

 • bactericidal and fungicidal
 • without chlorine and aldehyde
 • no hazardous substance according to the Ordinance on Hazardous Substances
 • corresponds to the requirements of the Regulation No. 852/2004 of the European Parliament and of the Council on the Hygiene of Foodstuffs

Bezpieczne stosowanie biocydów. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie.

Źródło: https: //vah-online.de/en

więcej komentarzy